แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ obec e-office แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ obec e-office แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office

ด้วย สพฐ. ได้พัฒนาระบบ e-office http://portal.obec.go.th โดยจะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2556 

นี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office ตามแบบฟอร้มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อ

จะได้กำหนดสิทธิการใช้งานระบบฯ ต่อไป


แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office