Labels

1 DIARY facebook Google Apps Google Site ICT Free Wifi Knowledge Label 1 Label 3 LABELS 2 Nednet Nikon D600 obec e-office OBECLMS youtube กรอบอัตรากำลัง การจัดการความรู้ การบริหารการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน การพัฒนาเว็บไซต์ การรายงานผล การเขียนบทความบนเว็บไซต์ การใช้งบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ข่าวเทคโนโลยี ข่าวไอที ครุภัณฑ์ ศูนย์ไอซีที ซอฟต์แวร์ Sipa ดาวนโหลดฟรี ทัศนะศึกษาประเทศพม่า ทีมชาติไทย นักกีฬาแบดมินตัน ทีมชาติไทย นักยกน้ำหนัก นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ น้องเมย์-รัชนก น้ำท่วม ฝึกอบรมไอซีที มัธยมศึกษา มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ระบบ Intranet ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์ไอซีที สพม. 31 สพม.31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สิทธิการลา ลูกจ้างชั่วคราว เว็บไซต์ยอดนิยม แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา แหล่งเีรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ Obeclms โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ โคราช โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โอลิมปิค โอลิมปิค 2012

Test Footer 1

ป้ายกำกับ

Test Footer

Template Information

Templates Updates

Entertainment

Test Footer 2

Template Information

Technology

Follow by Email

Random Post

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ obec e-office แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ obec e-office แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office

ด้วย สพฐ. ได้พัฒนาระบบ e-office http://portal.obec.go.th โดยจะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2556 

นี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office ตามแบบฟอร้มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อ

จะได้กำหนดสิทธิการใช้งานระบบฯ ต่อไป


แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office
 
Blogger Templates