วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แจ้งผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office

ด้วย สพฐ. ได้พัฒนาระบบ e-office http://portal.obec.go.th โดยจะเริ่มใช้งานในเดือนตุลาคม 2556 

นี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office ตามแบบฟอร้มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อ

จะได้กำหนดสิทธิการใช้งานระบบฯ ต่อไป


แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานระบบ e-office

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขอให้บุคลากร สพม.31 (สำนักงาน) กรอกข้อมูลบุคลากร เพื่อลงทะเบียนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) ขอให้บุคลากร สพม. 31 (สำนักงาน) กรอกแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรเพื่อลงทะเบียนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ตามแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อที่จะได้นำเข้าระบบและขยายผลการใช้งานต่อไป

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 


ITEC

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเพื่อการประสานงาน การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การรายงานผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ตามนโยบาย สพฐ.  เช่น โครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NedNet) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียน โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เป็นต้น  ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อ